Ufabet บาคาร่า สล็อต สล็อต

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 


ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด
ต้อนรับประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่วันที่ 2
โดย นางสาวชุติมา กะลัมพากร  กลุ่มอำนวยการ เข้าชม 10 ครั้ง เผยแพร่ 28  กันยายน  2566
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โดย นางสาวปรียาภรณ์ เมืองทิพย์  กลุ่มอำนวยการ เข้าชม 35 ครั้ง เผยแพร่ 20  กันยายน  2566
คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2566
โดย นางสาวกฤติยาณี สอนสง  กลุ่มคุรุสภาจังหวัด เข้าชม 35 ครั้ง เผยแพร่ 19  กันยายน  2566
คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2566
โดย นางสาวกฤติยาณี สอนสง  กลุ่มคุรุสภาจังหวัด เข้าชม 34 ครั้ง เผยแพร่ 19  กันยายน  2566
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย นางสาวนฤนาฎ รัตนจินดา  กลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าชม 90 ครั้ง เผยแพร่ 14  กันยายน  2566
ผลการพิจารณาคัดเลือกผลงาน การประกวดผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในหัวข้อ "ความเป็นพลเมืองดี" ระดับจังหวัด ประจำปี 2566
โดย นางภัทรมน พันธุ์พฤกษ์  กลุ่มงานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน เข้าชม 53 ครั้ง เผยแพร่ 13  กันยายน  2566
แผนการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566 และ ประจำปี 2567
โดย นางสาวกฤติยาณี สอนสง  กลุ่มคุรุสภาจังหวัด เข้าชม 37 ครั้ง เผยแพร่ 12  กันยายน  2566
การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง อ่านทั้งหมด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
โดย  นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 878 ครั้ง เผยแพร่ 28  ธันวาคม  2565
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
โดย  นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 1213 ครั้ง เผยแพร่ 17  ธันวาคม  2565
รายชื่อผู้มีสิทธิที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
โดย  นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 616 ครั้ง เผยแพร่ 30  พฤศจิกายน  2565
เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ไปรายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบที่ 8 โดยกำหนดให้ไปรายงานตัวในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
โดย  นางภัทรมน พันธุ์พฤกษ์  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 2569 ครั้ง เผยแพร่ 26  พฤศจิกายน  2565
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
โดย  นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 942 ครั้ง เผยแพร่ 2  พฤศจิกายน  2565
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๒
โดย  นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 1010 ครั้ง เผยแพร่ 26  ตุลาคม  2565
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
โดย  นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล  กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าชม 897 ครั้ง เผยแพร่ 26  ตุลาคม  2565
การจัดซื้อจัดจ้าง อ่านทั้งหมด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565
โดย  นางอรอนงค์ สังข์ทอง  กลุ่มอำนวยการ  เข้าชม 156 ครั้ง เผยแพร่ 21  มิถุนายน  2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
โดย  นางอรอนงค์ สังข์ทอง  กลุ่มอำนวยการ  เข้าชม 230 ครั้ง เผยแพร่ 24  มีนาคม  2566
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาด
โดย  Admin  กลุ่มอำนวยการ  เข้าชม 366 ครั้ง เผยแพร่ 21  ธันวาคม  2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์(ตู้) ประจำปีงบประมาณ 2566 ผู้พันข้ามปีงบประมาณ (พ.ศ. 2566-2570) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย  นางอรอนงค์ สังข์ทอง  กลุ่มอำนวยการ  เข้าชม 358 ครั้ง เผยแพร่ 1  พฤศจิกายน  2565
ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ (ตู้) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล งบประมาณ พ.ศ. 2566 ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (พ.ศ. 2566-2570) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย  นางอรอนงค์ สังข์ทอง  กลุ่มอำนวยการ  เข้าชม 389 ครั้ง เผยแพร่ 12  ตุลาคม  2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โดย  นางสาวปรียาภรณ์ เมืองทิพย์  กลุ่มอำนวยการ  เข้าชม 389 ครั้ง เผยแพร่ 5  ตุลาคม  2565
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
โดย      เข้าชม 1484 ครั้ง เผยแพร่ 1  ธันวาคม  2563
 ภาพกิจกรรม อ่านทั้งหมด
ต้อนรับ ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่วันที่ 2
โดย  นางสาวชุติมา กะลัมพากร  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 8 ครั้ง เผยแพร่ 28  กันยายน  2566
ต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
โดย  นางสาวชุติมา กะลัมพากร  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 9 ครั้ง เผยแพร่ 28  กันยายน  2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแนวทางการบูรณาการการพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด ตามแผนการศึกษาแห่งชาติและกฎหมายการศึกษาชาติ
โดย  นางสาวชุติมา กะลัมพากร  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 8 ครั้ง เผยแพร่ 28  กันยายน  2566
การประชุมเชิงปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โดย  นางสาวชุติมา กะลัมพากร  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 8 ครั้ง เผยแพร่ 28  กันยายน  2566
งานแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดินของอำเภอไชยา ประจำปี 2566
โดย  นางสาวชุติมา กะลัมพากร  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 9 ครั้ง เผยแพร่ 28  กันยายน  2566
การประชุม ?คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี? (กศจ.) ครั้งที่ 8/66
โดย  นางสาวชุติมา กะลัมพากร  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 10 ครั้ง เผยแพร่ 28  กันยายน  2566
พิธีเปิดโครงการเด็กและเยาวชนเมืองคนดีเทิดไท้องค์ราชัน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566
โดย  นางสาวชุติมา กะลัมพากร  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 9 ครั้ง เผยแพร่ 28  กันยายน  2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
โดย  นางสาวชุติมา กะลัมพากร  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 8 ครั้ง เผยแพร่ 28  กันยายน  2566
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาดาวรุ่งชิงแชมป์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1
โดย  นางสาวชุติมา กะลัมพากร  กลุ่มอำนวยการ
เข้าชม 24 ครั้ง เผยแพร่ 18  กันยายน  2566
   
Username :
Password :
 
 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
ขณะนี้ 2 คน สถิติวันนี้ 81 คน สถิติเดือนนี้ 81 คน สถิติปีนี้ 78140 คน สถิติทั้งหมด 78140 คน

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort