สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร จำนวน 2 ราย 

โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือก จัดส่งผลงานขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่สูงขึ้นภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อ และหากไม่จัดส่งผลงานภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าไม่ประสงค์ขอประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ได้รับคัดเลือกและจะนำตำแหน่งดังกล่าวไปดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดใหม่ ต่อไป

อนึ่ง หากผู้ใดเห็นว่าข้าราชการรายดังกล่าว ได้นำชื่อผลงานทางวิชาการที่เกิดจากการปฏิบัติงานของตนมาแอบอ้างหรือคัดลอก ให้ทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศ

 

 
    ประกาศรายชื่อ.pdf
 
โดย นางสาวศิริรัตน์ ศรัทธากาล  กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าชม 178 ครั้ง เผยแพร่ 28  ธันวาคม  2565
 
 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort