สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   
Username :
Password :
 
 
  (O1) โครงสร้าง - แผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
  (O2) ข้อมูลผู้บริหาร - รายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
  (O3) หน้าที่และอำนาจ - ข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด
  (O4) แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน - แผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า ๑ ปี (แผนการดำเนินภารกิจ หมายถึง แผนยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย และแผนพัฒนาการศึกษาของหน่วยงาน) มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
  (O5) ข้อมูลการติดต่อ - ข้อมูลการติดต่อ
  (O6) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
  (O7) ข่าวประชาสัมพันธ์ -ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจ หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน -ข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2565 (เมนูข่าวประชาสัมพันธ์)
  (O8) Q&A - ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ http://new.suratpeo.go.th/ เมนู ติดต่อเรา>>Q&A
  (O9) Social Network - เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน http://new.suratpeo.go.th/ เมนู ติดต่อเรา>>facebook
  (O10) แผนดำเนินงานประจำปี - แผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ ๑ ปี (แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)
  (O11) รายงาน การกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน - ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
  (O12) รายงานผล การดำเนินงานประจำปี - ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
  (O13) คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน - คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
  (O14) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี - แผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ ๑ ปี (ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)
  (O15) รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน - ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ.๒๕๖๔)
  (O16) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี - ผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น (รายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)
  (O17) แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ - แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
  (O18) ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ - ประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
  (O19) สรุปผล การจัดซื้อ จัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดยสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตาม (แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจำแนกเป็นรายเดือน) ทั้งนี้ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
  (O20) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี - แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน - รายละเอียดข้อมูล งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น (เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)
  (O21) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล - นโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
  (O22) การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๕ - การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - การดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  (O23) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ.๒๕๖๕
  (O24) รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี - รายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ.๒๕๖๔ - ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  (O25) แนวปฏิบัติ การจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - คู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
  (O26) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
  (O27) ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี - ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน (เป็นสถิติเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจากทุกช่องทาง) ทั้งนี้ เป็นข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
  (O28) ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น - ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
  (O29) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม - การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น ทั้งนี้ เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
  (O30) เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร - เจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
  (O31) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร - การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส ทั้งนี้ เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
  (O32) การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี - ผลการประเมินความเสี่ยง ของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ทั้งนี้ เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
  (O33) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริต - การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ทั้งนี้ เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
  (O34) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร - การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน ทั้งนี้ เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
  (O35) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต - แผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
  (O36) รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินการ ป้องกัน การทุจริต ประจำปี รอบ ๖ เดือน - ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)
  (O37) รายงานผล การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี การทุจริตประจำปี - แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
  (O38) มาตรการส่งเสริม คุณธรรม และ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน - การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
  (O39) การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน - แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ทั้งนี้ เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
ขณะนี้ 1 คน สถิติวันนี้ 148 คน สถิติเดือนนี้ 8180 คน สถิติปีนี้ 95264 คน สถิติทั้งหมด 235587 คน

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort