สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ลงพื้นที่กำกับ ติดตาม การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา  


ศึกษาธิการภาคใต้ ร่วมกับ นายโชคดี  ศรัทธากาล ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้
นายวัฎนา  ทองมณี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ และคณะ ลงพื้นที่ ติดตาม การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน)ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 /2565  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
1) โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
2) กศน.อำเภอพุนพิน
3) โรงเรียนเทพมิตรศึกษา อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
4) กศน.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ตามบริบทและความเหมาะสม เป็นไปตามแนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ดังนี้
1. เปิดรายวิชาเพิ่มเติม
2. บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3. บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ
4. จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5. จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร
6. บูรณาการกับวิถีชีวิตในโรงเรียน

ภาพกิจกรรม >> https://photos.app.goo.gl/CoQ7QPGtg8FrRvtPA

 
 
โดย นางสาวศิริมา นุ้ยไม  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เข้าชม 54 ครั้ง เผยแพร่ 21  มิถุนายน  2565
 
 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort