สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้สถานศึกษาในสังกัด และในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ  


          เนื่องด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยกระทรวงศึกษาธิการจะหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนนักศึกษาที่จะรับผลกระทบจากการแพร่ระบาดมันกล่าว

          อาศัยอำนาจตามความในข้อ 9 วรรค 1 วงเล็บ 4 ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษาการเปิดและปิดสถานศึกษาพ.ศ 2549 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ 2558 จึงให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษตั้งแต่วันพุธที่ 28 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศการเปลี่ยนแปลง

          ในระหว่างที่สถานศึกษาต้องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษดังกล่าวหากมีความจำเป็นให้ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนดแนวทางแก้ปัญหาทั้งนี้ให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนด้วยการไม่ต้องเข้าชั้นเรียนโดยปรับการเรียนการสอนเป็นทางออนไลน์ประกาศณวันที่ 17

 
    2020031815845130020.pdf
 
โดย    เข้าชม 602 ครั้ง เผยแพร่ 18  มีนาคม  2563
 
 
ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort