สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
        กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
นางกฤษณา ธนอารักษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
คู่มือประชาชน
ข้อมูลสารสนเทศ
ขอเรียนต่อ กศน
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
งานหลักฐานทางการศึกษา
ขอเปิดสถานศึกษาวิชาทหาร
ติดต่อกลุ่ม
งานเปลี่ยนแปลงรายการในตราสาร
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
กลุ่มงานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มคุรุสภาจังหวัด
   
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 

 

  1. ส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคล และพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาเอกชน
  2. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมการศึกษาเอกชน
  3. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ขยาย ย้าย โอน ยุบ รวม เลิก เพิกถอน ควบคุม เปลี่ยนแปลงกิจการของสถานศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  4. กำกับ ติดตาม และดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจการของโรงเรียน ประกอบด้วย หลักสูตร คณะกรรมการบริหารโรงเรียน การครอบครองที่ดิน และสวัสดิการครูโรงเรียนเอกชน
  5. ประสาน ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และจัดทำข้อมูลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน เงินกองทุนสงเคราะห์ และสวัสดิการของสถานศึกษาเอกชน ประเภทสามัญศึกษา
  6. ประสาน ส่งเสริม ตรวจสอบ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดและบริหารจัดการโดยใช้ระบบดิจิทับเพื่อประโยชน์ของผู้รับบริการ
  7. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ปส.กช.) ระดับจังหวัดที่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ ปส.กช. โรงเรียนเอกชนในระบบ และ ปส.กช.โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมอบหมาย
  8. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน
  9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ภารกิจงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ผู้รับผิดชอบ

1. ศึกษาวิเคราะห์ส่งเสริมพัฒนาเสนอความเห็นสรุปรายงาน และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
2. ศึกษาวิเคราะห์กำกับดูแลเร่งรัดตรวจสอบติดตามให้คำปรึกษาแนะนำปรับปรุงแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของข้าราชการในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตามภารกิจและขอบข่ายงาน
     2.1 กำกับดูแลประสานส่งเสริมการศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
     2.2 ดำเนินงานที่เป็นภารกิจเกี่ยวกับกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชน
     2.3 ดำเนินงานที่เป็นภารกิจเกี่ยวกับกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารงานบุคคล
     2.4 ปฏิบัติงานที่เป็นภารกิจเกี่ยวกับกลุ่มงานการอ่าน ใบอนุญาตจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชนทุกประเภท
     2.5 ดำเนินงานที่เป็นภารกิจเกี่ยวกับกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
     2.6 ดำเนินงานที่เป็นภารกิจเกี่ยวกับกลุ่มงานส่งเสริมการอุดหนุนกองทุนสงเคราะห์และสวัสดิการ
     2.7 งานเลขานุการคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนระดับจังหวัด
     2.8 ดำเนินงานที่เป็นภารกิจเกี่ยวกับกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารงานบุคคล
     2.9 ดำเนินงานที่เป็นภารกิจอื่นที่เกี่ยวกับสถานศึกษาเอกชนตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การร้องทุกข์ร้องเรียน
3. ดำเนินงานกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชน
     3.1 งานวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน
4. กลุ่มงานส่งเสริมการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการกองทุนสงเคราะห์และสวัสดิการ
     4.1 การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
     4.2 การดำเนินงานโครงการอาหารเสริมนม
5. กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารงานบุคคล
     5.1 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

นางกฤษณา ธนอารักษ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
ทร  08-4626-4377

1. กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชน
        1.1 งานส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาเอกชนนอกระบบ
2. กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารงานบุคคล
        2.1 การตรวจสอบกระบวนการแต่งตั้งถอดถอนผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการผู้อำนวยการผู้บริหารครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ
        2.2 การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้อำนวยการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน
        2.3 การขอยกเว้นเข้ารับ ร้านอาหารของครูโรงเรียนเอกชน
3. กลุ่มงานการออกใบอนุญาตจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชน
        3.1 การจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
        3.2 การขอโอนกิจการโรงเรียนเอกชน
        3.3 การขอย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียน
        3.4 การขอเปลี่ยนแปลงเวลาทำการสอน
        3.5 การใช้อาคารเรียนอาคารประกอบหรือห้องเรียนและห้องประกอบ
        3.6 การขอหยุดทำการสอนชั่วคราว
        3.7 การออกใบแทนใบอนุญาต
        3.8 การขออนุญาตเพิ่มขยายประเภทการศึกษาและหลักสูตรของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
        3.9 การขอใช้ตราประจำโรงเรียน
        3.10 การขอเปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียน
        3.11 การขอใช้รูปแบบการ
        3.12 การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในกิจการโรงเรียนนอกระบบ
4. กลุ่มงานส่งเสริมการอุดหนุนกองทุนสงเคราะห์และสวัสดิการ
        4.1 การขอรับเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
        4.2 ดำเนินการอื่นเกี่ยวกับงานการศึกษาเอกชนตามที่กฎหมายกำหนด
          4.2.1 งานจัดทำแผนการรับนักเรียน
          4.2.2 การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
          4.2.3 งานประสบภัยพิบัติ
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือส่งเสริมการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
        5.1 งานตรวจราชการ
        5.2 งานตามนโยบายเร่งด่วน

นางสาวพิมพ์ดาว  ศุภผลตำแหน่ง 
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ

ทร  08-9645-9873

1. กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชน
        1.1 งานส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาเอกชนในระบบประเภทนานาชาติ
        1.2 งานส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาเอกชนในระบบ
        1.3 งานส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาเอกชน
        1.4 การประเมินสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาและนักเรียนเพื่อรับรางวั
พระราชทาน

2. กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารงานบุคคล
        2.1 งานส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาเอกชน
3. กลุ่มงานการออกใบอนุญาตจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชน
        3.1 การจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ
          3.1.1 ประเภทนานาชาติ
          3.1.2 การขอเปลี่ยนแปลงในตราสารจัดตั้งของโรงเรียนในระบบและการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจการโรงเรียนประเภทนานาชาติ   
          3.1.2 ประเภทสามัญ
          3.1.3 ประเภทการกุศล
          3.1.4 การขอเปลี่ยนแปลงในตราสารจัดตั้งของโรงเรียนในระบบในการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจการโรงเรียนประเภทสามัญและการกุศล
        3.2 ตราสารจัดตั้ง

4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
        4.1 งานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

นางภัทรมน  พันธุ์พฤกษ์ตำแหน่ง 
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ

ทร  08-4309-8877

1. กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชน
        1.1 การขอรับการตรวจลงตราหนังสือเดินทางของนักเรียนชาวต่างประเทศและผู้ปกครองนักเรียนตราต่างประเทศ
        1.2 การเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราและต่ออายุการเป็นนักอยู่ในประเทศไทยของนักเรียนชาวต่างประเทศและผู้ปกครองนักเรียนชาวต่างประเท
        1.3 การเทียบวุฒิการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ
        1.4 การรับนักเรียนชาวต่างประเทศ
        1.5 การตรวจสอบวุฒิการศึกษา
        1.6 การออกหนังสือรับรองความรู้โรงเรียนที่เลิกกิจการ
        1.7 การออกหนังสือรับรองสภาพโรงเรียน
        1.8 การเก็บหลักฐานทางการศึกษา
        1.9 การส่งนักเรียนเข้าเรียนต่อการศึกษานอกระบบ (กศน.)
2. กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารงานบุคคล
        2.1 การขอรับการตรวจลงตราหนังสือเดินทางของครูชาวต่างประเทศ
        2.2 การเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราและต่ออายุการทำนักอยู่ในประเทศไทยของครูชาวต่างประเทศ
3 กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
        3.1 งานข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน
        3.2 ข้อมูลนักเรียนจบการศึกษาของโรงเรียนประเภทโรงเรียนในระบบประเภทสามัญและประเภทนานาชาติ
        3.3 การจัดทำเว็บไซต์ของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือส่งเสริมการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
        4.1  งานเลขานุการผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
        4.2  ดูแลเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นางศิริพร  นครพัฒน์
ตำแหน่ง 
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ

ทร  08-4056-2744
Line ID : siri.nakorn

1 กลุ่มงานส่งเสริมการอุดหนุนกองทุนสงเคราะห์และสวัสดิการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์ผู้อำนวยการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน
        1.1 การอุดหนุนเงินค่าใช้จ่ายรายบุคคลโรงเรียนเอกชน
        1.2 การอุดหนุนสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน
        1.3 การอุดหนุนเป็นค่าตอบแทนครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน
        1.4 การดำเนินงานเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนเอกชน
        1.5 การอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนเอกชนการกุศล
        1.6 การกำกับติดตามการใช้เงินอุดหนุนโรงเรียน
        1.7 เบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

        1.8 เบิกเงินค่าการศึกษาบุตร
        1.9 เบิกเงินค่าช่วยเหลือบุตร
        1.10 การขอรับเงินทดแทน
        1.11 การขอรับเงินทุนเลี้ยงที่
        1.12 การอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่ผู้อำนวยการและครูโรงเรียนเอกชน
2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

นางทิพวรรณ  คงแป้นตำแหน่ง 
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ

ทร  08-9726-4478

1. กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชน
        1.1 ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานที่
        1.2 ขออนุญาตพานักเรียนนักศึกษาไปนอกราชอาณาจักร
2. งานเกี่ยวกับการประชุม
        2.1 ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจำนวน 2 เดือนต่อ 1 ครั้ง
        2.2 ประชุมกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อและที่ได้รับมอบหมาย
        3.1 งานสารบรรณกลุ่ม


 

นางกัญญภัสต์  บุญเกิดตำแหน่ง 
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ

ทร  08-7482-1923

ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
ขณะนี้ 2 คน สถิติวันนี้ 406 คน สถิติเดือนนี้ 4134 คน สถิติปีนี้ 101263 คน สถิติทั้งหมด 241586 คน

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort