สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
        กลุ่มอำนวยการ
นายวัฏนา ทองมณี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
หน้าแรก กลุ่ม
ข้อมูลบุคคลากร
ภารกิจงาน
ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
แบบฟอร์ม
ข้อมูลสารสนเทศ
เอกสารดาวน์โหลด
งานบริการประชาชน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
กลุ่มงานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มคุรุสภาจังหวัด
   
Username :
Password :
 
 
 
 
 
 

ระเบียบงานบริหารงานบุคคล

1.การเลื่อนขั้นเงินเดือน

2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3.พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

5.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545

6.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

7.คำสั่ง คสช. ที่ 19/2560 เรื่อง ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค

8.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2544

9.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ พ.ศ. 2521 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

10.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลา พ.ศ.2535

11.ระเบียบการขอรับหีบเพลิงพระราชทาน กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง

12.หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0530.4/ว53 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2544 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ.2544

ระเบียบการบริหารการเงิน

1.ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

2.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549

3.หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 51 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2548 เรื่องการเบิกค่าลงทะเบียน

4.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินตอบแทนว่าด้วยการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550

5.พระราชกฤษฎีกาการเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553

6.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2545

7.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

8.ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 หมวด 6 การรับเงินของส่วนราชการ ส่วนที่ 1-2

9.ระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544

10. อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ

 

ระเบียบงานพัสดุ

1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

2.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

3.คู่มือปฏิบัติงานในระบบ GFMIS

4.คู่มือระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)

5.หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ 0409.3/ว 115 ลงวันที่ 30 กันยายน 2547

ระเบียบงานราชการประจำทั่วไปและประสานงาน

1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552

ระเบียบงานประชาสัมพันธ์

1.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ระเบียบงานบัญชี

1.หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0527.4/ว11171 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2544 เรื่อง การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

 

ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort