สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   
Username :
Password :
 
 

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งรัดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัด การบริการและการเรียนรู้สู่สังคมแห่งการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคล พัฒนาและสร้างความก้าวหน้าของข้าราชการ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกช่วงวัยทั้งในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยรวมถึงการศึกษาแบบทวิภาคีให้ได้มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทางการศึกษากับองค์กรภาคีเครือข่าย และทุกภาคส่วนของสังคมในการสร้างคนดี

 

เป้าประสงค์

1. หน่วยงานทางการศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

2. หน่วยงานทางการศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

3. ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ( ICT) ที่มีประสิทธิภาพเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้อันนำไปสู่การสร้างสังคมแห่งเรียนรู้

4. ข้าราชการ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้ใช้ศักยภาพในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพโดยใช้นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย

5. ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เสมอภาค

6. ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

7. ผู้สำเร็จการศึกษาทุกช่วงวัยมีงานทำและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

8. ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยงานวิจัย

 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์และค่าเป้าหมาย

1. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทางการศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

2. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทางการศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ( ICT) ที่มีประสิทธิภาพเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้อันนำไปสู่การสร้างสังคมแห่งเรียนรู้

4. ร้อยละ 80 ของข้าราชการ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้ใช้ศักยภาพในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพโดยใช้นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย

5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เสมอภาค

6. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทุกช่วงวัยมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

7. ร้อยละ 80 ของผู้สำเร็จการศึกษาทุกช่วงวัยมีงานทำและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

8. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทางการศึกษาที่ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยงานวิจัยอย่างน้อยหน่วยงานละ 1 ชิ้น/ต่อไป

 

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานผู้จัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนา และส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพและตำแหน่ง

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมให้องค์กรและทุกภาคส่วน ร่วมจัดและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงครอบคลุม และมีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมผู้สำเร็จการทุกช่วงวัยมีงานทำและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยงานวิจัย

 

กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับทุกองค์กร ภาคีเครือข่าย และทุกภาคส่วนของสังคมในการสร้างและสนับสนุน ยกย่อง “คนดี”

ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
ขณะนี้ 2 คน สถิติวันนี้ 112 คน สถิติเดือนนี้ 5606 คน สถิติปีนี้ 11381 คน สถิติทั้งหมด 11381 คน

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort