สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   
Username :
Password :
 
 
ภารกิจและหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

           ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 ข้อ 11 ให้มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการบริหาร และการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่างที่มอบหมาย และให้มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด และประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ให้มีการแบ่งงาน และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  ดังนี้

การแบ่งงานภายใน แบ่งเป็น 8 กลุ่ม ดังนี้

1.      กลุ่มอำนวยการ

2.      กลุ่มบริหารงานบุคคล

3.      กลุ่มนโยบายและแผน

4.      กลุ่มพัฒนาการศึกษา

5.      กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

6.      กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

7.      กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

8.      หน่วยตรวจสอบภายใน

การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ

1.  กลุ่มอำนวยการ  มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้
 1. รับผิดชอบงานธุรการของ  กศจ.  คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน  รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ  กศจ.  และตามที่  กศจ.มอบหมาย
 2. ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ  และประสานงานต่างๆ  ในระดับจังหวัด
 3. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
 4. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน  บัญชี  และพัสดุ
 5. ดำเนินงานเกี่ยวกับระบบบริหารงานและการควบคุมภายใน
 6. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
 7. ดำเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อม  และยานพาหนะ
 8. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
 9. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนาองค์กร
 10. ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ  และประสานงานต่างๆ  ในระดับจังหวัด
 11. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
2.  กลุ่มบริหารงานบุคคล  มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้
 1. รับผิดชอบงานธุรการของ  อกศจ.  และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ  กศจ.  และตามที่  กศจ.  มอบหมาย
 2. เสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนและอัตราตำแหน่ง  การเกลี่ยอัตราให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานบุคคล  ระเบียบ  หลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ.  กำหนด
 3. เสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาวิทยฐานะ  ความดีความชอบ  การเสริมสร้างขวัญกำลังใจ  การยกย่องเชิดชูเกียรติ  และสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
 4. เสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริม  สนับสนุน  การพัฒนาการเสริมสร้างและการปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรมของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
 5. เสนอแนะเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เช่น การบรรจุ  และการแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับการคัดเลือก  การย้าย  การโอน  การเปลี่ยนตำแหน่ง  และการเลื่อนตำแหน่ง  การบรรจุกลับเข้ารับราชการ  เป็นต้น
 6. นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพื่อพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด
 7. เสริมสร้างขวัญกำลังใจ  การยกย่องเชิดชูเกียรติ  และสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
 8. ดำเนินการทางวินัย  การออกจากราชการ  การอุทธรณ์  และการร้องทุกข์ของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
 9. จัดทำแผนและส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด
 10. จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด
 11. จัดทำมาตรฐานคุณภาพงาน  กำหนดภาระงานขั้นต่ำ  และเกณฑ์การประเมินผลงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด
 12. ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทำรายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ กศจ. เพื่อเสนอ ก.ค.ศ.
 13. ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ
 14. ดำเนินการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียน  ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  และประชาชนผ่านระบบศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ
 15. ดูแลและควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด  รวมทั้งให้การสนับสนุน  ส่งเสริม  ยกย่องและพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
 16. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
3.  กลุ่มนโยบายและแผน  มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้
 1. ร่วมรับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา  และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ  กศจ.  และตามที่  กศจ.  มอบหมาย  ร่วมกับกลุ่มพัฒนาการศึกษา
 2. จัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์  แนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
 3. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดและแผนปฏิบัติการของจังหวัด
 4. จัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  รวมทั้งการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
 5. วิเคราะห์จัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
 6. จัดระบบ  ส่งเสริมและประสานงานระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม  ถูกต้อง  และเป็นปัจจุบัน  เพื่อการวางแผน  การบริหารจัดการศึกษา  การติดตาม  ประเมิน  และรายงานผล
 7. ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
 8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

4.  กลุ่มพัฒนาการศึกษา  มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้
 1. ร่วมรับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา  และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ  กศจ.  และตามที่  กศจ.  มอบหมาย  ร่วมกับกลุ่มนโยบายและแผน
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง  ยุบ  รวม  เลิก  และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 3. จัดระบบ  ส่งเสริม  และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  และระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการได้โดยสะดวก  รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
 4. ส่งเสริม  สนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ
 5. ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  และดำเนินการวิจัย  และพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา
 6. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา
 7. จัดระบบการประสาน  สนับสนุน  ช่วยเหลือ  และการรายงานเหตุภัยพิบัติ  และภาวะวิกฤตทางการศึกษาในจังหวัด
 8. ส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
 9. ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  และการกีฬาเพื่อการศึกษา
 10. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องค์กรชุมชน  องค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา  เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาค  และความเท่าเทียมกันทางสังคม
 11. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเฉพาะกิจ  เฉพาะกลุ่ม  และเฉพาะพื้นที่
 12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
5.  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล  มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้
 1. รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ  กศจ.  และตามที่  กศจ.  มอบหมาย
 2. ขับเคลื่อน  ประสานงาน  เร่งรัด  กำกับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา  ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
 3. ส่งเสริม  สนับสนุน  และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ  การนิเทศและแนะแนว  การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  รวมทั้ง  ติดตาม  และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
 4. ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 5. ศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ  จัดทำแผนการรองรับการตรวจราชการ  และดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ  ติดตาม  และประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง
 6. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  กระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้  และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 7. สั่งการ  กำกับ  เร่งรัด  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด  ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติ
 8. จัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน  และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
 9. ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
 10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
6.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน  มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้
 1. กำกับดูแล  ประสาน  ส่งเสริม  และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน  และการเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชน
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการสงเคราะห์และเงินทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนที่กฎหมายอื่น  กำหนด
 4. ดำเนินการอื่นเกี่ยวกับงานการศึกษาเอกชนตามที่กฎหมายกำหนด
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

7.  กลุ่มลูกเสือ  ยุวกาชาด  และกิจการนักเรียน  มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้
 1. ส่งเสริม  สนับสนุน  และดำเนินการและประสานเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ  ยุวกาชาด  และกิจการนักเรียน
 2. ส่งเสริม  สนับสนุน  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เพื่อการพัฒนานักเรียนนักศึกษา  โดยผ่านกระบวนการ  ลูกเสือและยุวกาชาด
 3. ส่งเสริม  สนับสนุนการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา  พระราชปณิธาน  พระราชกระแสด้านการศึกษา  และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกี่ยวกับการศึกษา
 4. ส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ  และความปรองดอง  สมานฉันท์
 5. สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต
 6. ส่งเสริมการป้องกัน  แก้ไข  และคุ้มครองความประพฤตินักเรียน  นักศึกษา
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

8.  หน่วยตรวจสอบภายใน  มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้
 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
 2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ankara escort cankaya escort ankara rus escort fatih escort istanbul rus escort
ขณะนี้ 2 คน สถิติวันนี้ 120 คน สถิติเดือนนี้ 5614 คน สถิติปีนี้ 11389 คน สถิติทั้งหมด 11389 คน

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
    เลขที่ 261/28  ถนนอำเภอ  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000
    เบอร์โทรศัพท์  077-203252
    เบอร์โทรสาร 077-203252
    e-mail suratpeo@gmail.com
Copyright © 2019 Suratthani Provincial Education Office.    
All Right Reserved.    
ผู้ดูแลระบบ นางศิริพร  นครพัฒน์    
E-mail : snakornphat@hotmail.com    
izmir escort Bornova escort izmir escort Buca escort Denizli escort Antalya escort alanya escorts antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort